Toàn tập Từ A – Z lệnh Linux hay dùng với các ví dụ dễ hiểu nhất

Có vô số lệnh trong Linux, hàng ngày người lập trình viên sẽ phải thường xuyên sử dụng một số lệnh trong số đó để hoàn thành công việc. Bài viết này, LANIT sẽ tổng hợp danh sách các lệnh LINUX thường được sử dụng nhiều nhất tương ứng với các ví dụ để các bạn dễ hiểu nhất. Mời các bạn tham khảo.

Toàn tập Từ A – Z lệnh Linux hay dùng với các ví dụ dễ hiểu nhất

Danh sách các lệnh Linux được sử dụng nhiều nhất

VCRUNTIME140.dll là 1 phần tiện ích mở rộng của ứng dụng Runtime Library của Microsoft Visual Studio, nó được sử dụng để chạy các chương trình được phát triển trong Microsoft Visual Studio.

1. Lệnh adduser / addgroup

Lệnh adduser và addgroup được sử dụng để thêm người dùng và nhóm tương ứng vào hệ thống theo cấu hình mặc định được chỉ định trong tệp /etc/adduser.conf

Cấu trúc lệnh: $ sudo adduser tecmint

2. Lệnh agetty

agetty là một chương trình quản lý các thiết bị đầu cuối vật lý hoặc ảo, được gọi bởi init . Khi phát hiện kết nối, nó sẽ mở một cổng tty, hỏi tên đăng nhập của người dùng và gọi lệnh / bin / login

$ agetty -L 9600 ttyS1 vt100

3. Lệnh alias

Lệnh alias trong Linux là lệnh dùng để đặt một tên gọi ngắn gọn hơn cho những dòng lệnh quá dài, phức tạp và phải sử dụng nhiều. Để thuận tiện,tiết kiệm thời gian, ban sẽ rút gọn lại câu lệnh để lần sau sử dụng nhanh chóng

Ví dụ:

$ alias home = ‘cd / home / tecmint / public_html’

Lệnh trên khi bạn nhập home, sẽ đưa bạn vào thư mục / home / tecmint / public_html .

4. Lệnh apropos

Lệnh apropos được dùng để hiển thị mô tả trang ngắn gọn của lệnh/ chương trình khác trong Linux.

$ apropos adduser

5. Lệnh apt

apt tool là công cụ quản lý package cao cấp tương đối mới dành cho các hệ thống Debian / Ubuntu

$ sudo apt update

6. Lệnh apt-get

apt-get là một trình quản lý gói front-end mạnh mẽ và miễn phí dành cho các hệ thống Debian / Ubuntu. Nó được sử dụng để cài đặt các gói phần mềm mới, gỡ bỏ các gói phần mềm có sẵn, nâng cấp các gói phần mềm hiện có cũng như nâng cấp toàn bộ hệ điều hành.

$ sudo apt-get update

7. Lệnh aptitude

Aptitude được viết tắt là APT ( Advanced Packaging Tool ). Với nhiều chức năng quản lý các gói phần mềm như cài đặt, update, upgarade và remove. Aptitude là sự lựa chọn tốt nhất cho môi trường non-graphic để sử dụng cho các câu lệnh.

$ sudo aptitude update

8. Lệnh arch

Arch là một lệnh đơn giản để hiển thị kiến ​​trúc máy hoặc tên phần cứng (tương tự như uname -m ):

$ arch 

9. Lệnh arp

ARP ( Address Resolution Protocol ) là một giao thức ánh xạ địa chỉ mạng IP của một mạng lân cận với địa chỉ phần cứng (MAC) trong mạng IPv4.

Bạn có thể sử dụng nó như bên dưới để tìm tất cả các máy chủ hiện có trên mạng:

$ sudo arp-scan –interface=enp2s0 –localnet  

10. Lệnh at

Lệnh at được sử dụng để lên lịch các tác vụ chạy trong thời gian tới. Đó là một giải pháp thay thế cho cron và anacron , tuy nhiên, nó chạy một tác vụ một lần tại một thời điểm nhất định trong tương lai mà không cần chỉnh sửa bất kỳ tệp cấu hình nào:

Ví dụ: Muốn tắt hệ thống lúc 23:55, câu lệnh là:

$ sudo echo “shutdown -h now” | at -m 23:55

11. Lệnh atq

Lệnh atq được sử dụng để xem các công việc trong hàng đợi lệnh :

$ atq

12. Lệnh atrm

Lệnh atrm được sử dụng để xóa / xóa các công việc (được xác định bằng số công việc của chúng) khỏi hàng đợi lệnh:

$ atrm 2

13. Lệnh awk

Lệnh awk là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ được tạo ra để xử lý văn bản và thường được sử dụng như một công cụ báo cáo và trích xuất dữ liệu.

$ awk ‘//{print}’/etc/hosts

14. Lệnh batch

Batch cũng được sử dụng để lập lịch các tác vụ để chạy một thời gian trong tương lai, tương tự như lệnh at

15. Lệnh basename

Lệnh basename giúp in tên của tệp tách các thư mục trong đường dẫn tuyệt đối:

$ basename bin / findhosts.sh

16. Lệnh bc

bc là một ngôn ngữ máy tính CLI đơn giản nhưng mạnh mẽ và chính xác có thể được sử dụng như sau:

$ echo 20,05 + 15,00 | bc

17. Lệnh bg

Lệnh bg trên hệ điều hành linux được sử dụng để đặt các công việc nền. Cú pháp cơ bản của lệnh bg:

bg [job_spec...]

$ tar -czf home.tar.gz .

$ bg 

$ jobs

18. Lệnh bzip2

Lệnh bzip2 được sử dụng để nén hoặc giải nén (các) tệp.

$ bzip2 -z filename      #Compress
$ bzip2 -d filename.bz2  #Decompress

19. Lệnh cal

Cal sẽ hiển thị lịch của tháng hiện tại. Nếu bạn muốn chọn tháng và năm cụ thể thì truyền dữ liệu này vào tham số của cal để có được output mình cần.

$ cal

20. Lệnh cat

Lệnh cat được sử dụng để xem nội dung của một tệp hoặc nối các tệp/dữ liệu được cung cấp tại đầu vào tiêu chuẩn và hiển thị nó trên đầu ra tiêu chuẩn.

$ cat file.txt

21. Lệnh chgrp

Lệnh chgrp được sử dụng để thay đổi quyền sở hữu nhóm của một tệp. Cung cấp tên nhóm mới làm đối số đầu tiên và tên tệp làm đối số thứ hai như sau:

$ chgrp tecmint users.txt

22. Lệnh chmod

Lệnh chmod được sử dụng để thay đổi / cập nhật các quyền truy cập tệp

$ chmod + x sysinfo.sh

23. Lệnh chown

Lệnh chown thay đổi / cập nhật quyền sở hữu của người dùng và nhóm của một tệp / thư mục 

$ chmod -R www-data: www-data / var / www / html

24. Lệnh cksum

Lệnh cksum được sử dụng để hiển thị tổng kiểm tra CRC và số byte của tệp đầu vào

$ cksum README.txt

25. Lệnh clear

Lệnh clear cho phép bạn xóa màn hình, chỉ cần nhập câu lệnh

$ clear

26. Lệnh cmp

cmp thực hiện so sánh từng byte của hai tệp như thế này.

$ cmp file1 file2

27. Lệnh comm

Lệnh comm được sử dụng để so sánh hai tệp được sắp xếp theo từng dòng như hình dưới đây.

$ comm file1 file2

28. Lệnh cp

Lệnh cp được sử dụng để sao chép tệp và thư mục từ vị trí này sang vị trí khác.

$ cp / home / tecmint / file1 / home / tecmint / Personal /

29. Lệnh date

Lệnh date hiển thị / đặt ngày và giờ hệ thống

$ date

$ date --set="8 JUN 2021 13:00:00"

30. Lệnh dd

Lệnh dd được sử dụng để sao chép tệp, chuyển đổi và định dạng

dd có thể được sử dụng cho các tác vụ như sao lưu boot_sector của ổ cứng và lấy một lượng dữ liệu ngẫu nhiên cố định.

Chương trình dd cũng có thể thực hiện các chuyển đổi trên dữ liệu khi nó được sao chép, bao gồm hoán đổi thứ tự byte và chuyển đổi sang và từ các mã hóa văn bản ASCII và EBCDIC.

31. Lệnh df

Lệnh df được sử dụng để hiển thị mức sử dụng không gian đĩa của hệ thống tệp

$ df -h

32. Lệnh diff

Lệnh diff được sử dụng để so sánh hai tệp từng dòng. Nó cũng có thể được sử dụng để tìm sự khác biệt giữ hai thư mục trong Linux như sau:

$ diff file1 file2

33. Lệnh dir

Lệnh dir hoạt động giống như lệnh Is Linux , nó liệt kê nội dung của một thư mục.

$ dir

34. Lệnh dmidecode

Lệnh dmidecode là một công cụ để lấy thông tin phần cứng của bất kỳ hệ thống Linux nào

Để xem thông tin phần cứng hệ thống, bạn có thể nhập:

$ sudo dmidecode –type system

35. Lệnh du

Lệnh du được sử dụng để hiển thị mức sử dụng không gian đĩa của các tệp có trong một thư mục cũng như các thư mục con của nó như sau.

$ du /home/aaronkilik

36. Lệnh echo

Lệnh echo in một văn bản dòng được cung cấp cho nó.

$ echo “Cong ty CP và truyen thong LANIT”

37. Lệnh eject

Lệnh eject được sử dụng để đẩy phương tiện di động như DVD / CD ROM hoặc đĩa mềm ra khỏi hệ thống.

$ eject / dev / cdrom 

$ eject / mnt / cdrom / 
$ eject / dev / sda

38. Lệnh env

Lệnh env có thể được sử dụng để chuyển các biến môi trường mà không cần thiết lập chúng trên môi trường bên ngoài (trình bao hiện tại).

Giả sử bạn muốn chạy ứng dụng Node.js và đặt USER biến đối với nó.

Bạn có thể chạy

env USER=flavio node app.js

và USERcó thể truy cập được từ ứng dụng Node.js thông qua Node process.env

Lệnh exitLệnh exit là một lệnh Linux cơ bản trong các câu lệnh Linux. Nó có nhiệm vụ đóng một cửa sổ terminal lại, kết thúc quá trình thực thi của shell script, hoặc đăng xuất khỏi phiên truy cập SSH từ xa.

$ exit

39. Lệnh expr

Lệnh expr được sử dụng để tính toán một biểu thức. Ví dụ

$ expr 20 + 30

40. Lệnh factor

Lệnh factor được sử dụng để hiển thị các thừa số nguyên tố của một số.

$ factor 10

41. Lệnh find

Lệnh find cho phép bạn tìm kiếm các tệp trong một thư mục cũng như các thư mục con của nó.

$ find / home / tecmint / -name tecmint.txt

42. Lệnh grep

Lệnh grep tìm kiếm một mẫu được chỉ định trong một tệp (hoặc các tệp) và hiển thị trong các dòng đầu ra có chứa mẫu đó như sau.

$ grep ‘tecmint’ domain-list.txt

43. Lệnh groups

Hiển thị tất cả tên của các nhóm mà người dùng là một phần của nhóm

$ groups 

$ groups tecmint

44. Lệnh gzip

Lệnh gzip giúp nén một tập tin, thay thế nó bằng một tập tin có .gz:

$ gzip passwds.txt

$ cat file1 file2 | gzip > foo.gz

45. Lệnh gunzip

gunzip mở rộng hoặc khôi phục các tệp được nén bằng lệnh gzip .

$ gunzip foo.gz

46. Lệnh head

Lệnh head được sử dụng để hiển thị các dòng đầu tiên (10 dòng theo mặc định) của tệp hoặc stdin được chỉ định ra màn hình:

# ps -eo pid,ppid,cmd,%mem,%cpu –sort=-%mem | head 

47. Lệnh history

Lệnh history được sử dụng để hiển thị các lệnh đã sử dụng trước đó hoặc để nhận thông tin về lệnh được thực thi bởi người dùng.

$ history

48. Lệnh hostname

Lệnh hostname được sử dụng để in hoặc đặt tên máy chủ hệ thống trong Linux.

$ hostname 

$ hostname NEW_HOSTNAME

49. Lệnh hostnamectl

Lệnh hostnamectl điều khiển tên máy chủ của hệ thống trong systemd. Nó được sử dụng để in hoặc sửa đổi tên máy chủ hệ thống và bất kỳ cài đặt liên quan nào:

$ hostnamectl 

$ sudo hostnamectl set-hostname NEW_HOSTNAME

50. Lệnh hwinfo

Lệnh hwinfo được sử dụng để thăm dò phần cứng có trong hệ thống Linux

$ hwinfo

51. Lệnh id

Lệnh id hiển thị thông tin người dùng và nhóm cho người dùng hiện tại hoặc tên người dùng được chỉ định như hình dưới đây.

$ id tecmint

52. Lệnh ifconfig

Lệnh ifconfig được sử dụng để cấu hình giao diện mạng hệ thống Linux. Nó được sử dụng để cấu hình, xem và điều khiển các giao diện mạng.

$ ifconfig

$ sudo ifconfig eth0 up
$ sudo ifconfig eth0 down
$ sudo ifconfig eth0 172.16.25.125

53. Lệnh ionice

Lệnh ionice được sử dụng để thiết lập hoặc xem lớp lập lịch I / O của quá trình và mức độ ưu tiên của quá trình được chỉ định.

Nếu được gọi mà không có bất kỳ tùy chọn nào, nó sẽ truy vấn lớp lập lịch I / O hiện tại và mức độ ưu tiên cho quá trình đó:

$ ionice -c 3 rm / var / logs / syslog

54. Lệnh iostat

Lệnh iostat được sử dụng để hiển thị số liệu thống kê về CPU và đầu vào / đầu ra cho các thiết bị và phân vùng. Nó tạo ra các báo cáo hữu ích để cập nhật cấu hình hệ thống để giúp cân bằng tải đầu vào / đầu ra giữa các đĩa

$ iostat 

55. Lệnh iw

Lệnh iw được sử dụng để quản lý các thiết bị không dây và cấu hình của chúng.

$ iw list 

56. Lệnh iwlist

Lệnh iwlist hiển thị thông tin không dây chi tiết từ giao diện không dây. Lệnh dưới đây cho phép bạn nhận thông tin chi tiết về giao diện wlp1s0 .

$ iwlist wlp1s0 scanning

57. Lệnh kmod

Lệnh kmod được sử dụng để quản lý các mô-đun nhân Linux. Để liệt kê tất cả các mô-đun hiện đang được tải, hãy nhập.

$ kmod list

58. Lệnh last

Lệnh last hiển thị danh sách những người dùng đăng nhập lần cuối.

$ last 

59. Lệnh locate

Lệnh locate được sử dụng để tìm một tệp theo tên. Tiện ích định vị hoạt động tốt hơn và nhanh hơn so với tiện ích tìm đối tác.

Lệnh dưới đây sẽ tìm kiếm một tệp theo tên chính xác của nó :

$ locate -b ‘\domain-list.txt’

60. Lệnh login

Lệnh login được sử dụng để tạo một phiên mới với hệ thống. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập như bên dưới.

$ sudo login

61. Lệnh ls

Lệnh ls được sử dụng để liệt kê nội dung của một thư mục. Nó hoạt động giống như lệnh dir 

62. Lệnh lshw

Lệnh lshw là một công cụ tối thiểu để lấy thông tin chi tiết về cấu hình phần cứng của máy

$ sudo lshw  

63. Lệnh lscpu

Lệnh lscpu hiển thị thông tin kiến ​​trúc CPU của hệ thống (chẳng hạn như số lượng CPU, luồng, lõi, ổ cắm, .. ).

$ lscpu

64. Lệnh lsusb

Lệnh lsusb hiển thị thông tin về các bus USB trong hệ thống và các thiết bị được kết nối với chúng

$ lsusb 

65. Lệnh mkdir

Lệnh mkdir được sử dụng để tạo một hoặc nhiều thư mục, nếu chúng chưa tồn tại (điều này có thể được ghi đè bằng -ptùy chọn).

$ mkdir tecmint-files 

HOẶC 
$ mkdir -p tecmint-files

66. Lệnh more

Lệnh more cho phép bạn xem qua các tệp văn bản tương đối dài từng màn hình một.

$ more file.txt

67. Lệnh mv

Lệnh mv được sử dụng để đổi tên tệp hoặc thư mục. Nó cũng di chuyển một tệp hoặc thư mục đến một vị trí khác trong cấu trúc thư mục.

$ mv test.sh sysinfo.sh 

68. Lệnh nano

nano là một trình soạn thảo văn bản nhỏ, miễn phí và thân thiện phổ biến dành cho Linux. Để mở tệp bằng nano, hãy nhập:

$ nano file.txt

69. Lệnh nc / netcat

nc (hoặc netcat) được sử dụng để thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến TCP, UDP hoặc các ổ cắm miền UNIX. Nó có thể xử lý cả IPv4 và IPv6 để mở kết nối TCP, gửi gói tin UDP, lắng nghe trên các cổng TCP và UDP tùy ý, 

Lệnh dưới đây sẽ giúp chúng ta xem liệu cổng 22 có đang mở trên máy chủ 192.168.56.5 hay không.

$ nc -zv 192.168.1.5 22

70. Lệnh nmap

Lệnh nmap là một công cụ mã nguồn mở phổ biến và mạnh mẽ để quét mạng và kiểm tra bảo mật. Nó được thiết kế để quét nhanh các mạng lớn, nhưng nó cũng hoạt động tốt với các máy chủ đơn lẻ.

Lệnh dưới đây sẽ thăm dò các cổng đang mở trên tất cả các máy chủ trực tiếp trên mạng được chỉ định.

$ nmap -sV 192.168.56.0/24

71. Lệnh nproc

Lệnh nproc hiển thị số lượng đơn vị xử lý có trong tiến trình hiện tại. 

$ nproc  

72. Lệnh passwd

Lệnh passwd được sử dụng để tạo / cập nhật mật khẩu cho tài khoản người dùng, nó cũng có thể thay đổi tài khoản hoặc thời hạn hiệu lực của mật khẩu liên quan. Lưu ý rằng người dùng hệ thống bình thường chỉ có thể thay đổi mật khẩu của tài khoản của chính họ, trong khi root có thể sửa đổi mật khẩu cho bất kỳ tài khoản nào.

$ passwd tecmint

73. Lệnh pidof

pidof hiển thị  ID chương trình / lệnh đang chạy

$ pidof init

$ pidof cinnamon

74. Lệnh ping

Lệnh ping được sử dụng để xác định kết nối giữa các máy chủ trên mạng (hoặc Internet):

$ ping google.com

75. Lệnh pstree

pstree hiển thị các tiến trình đang chạy dưới dạng cây được bắt nguồn từ PID hoặc init nếu PID bị bỏ qua.

$ pstree

76. Lệnh reboot 

Lệnh reboot có thể được sử dụng để tạm dừng, tắt nguồn, hoặc khởi động lại hệ thống như sau.

$ reboot

77. Lệnh rename

Lệnh rename được sử dụng để đổi tên nhiều tệp cùng một lúc. Nếu bạn có một bộ sưu tập các tệp có phần mở rộng “ .html ” và bạn muốn đổi tên tất cả chúng bằng phần mở rộng “ .php ”, bạn có thể nhập lệnh bên dưới.

$ rename ‘s / \. html $ / \. php /’ * .html

78. Lệnh rm

Lệnh rm được sử dụng để loại bỏ các tập tin hoặc thư mục như hình dưới đây.

$ rm file1 

$ rm -rf my-files

79. Lệnh rmdir

Lệnh rmdir giúp xóa / xóa các thư mục trống như sau.

$ rmdir / backup / all

80. Lệnh scp

Ví dụ: Lệnh scp cho phép bạn sao chép tệp giữa các máy chủ trên mạng một cách an toàn.

$ scp ~ / names.txt [email protected] : /root/names.txt

81. Lệnh shutdown

Lệnh shutdown lên lịch thời gian tắt nguồn cho hệ thống. Nó có thể được sử dụng để tạm dừng, tắt nguồn hoặc khởi động lại máy như thế này.

$ shutdown –poweroff

82. Lệnh sleep

Được sử dụng để trì hoãn hoặc tạm dừng (cụ thể là thực hiện một lệnh) trong một khoảng thời gian nhất định.

$ check.sh; sleep 5; sudo apt update

83. Lệnh split

Được sử dụng để chia một file lớn thành nhiều phần nhỏ.

$ tar -cvjf backup.tar.bz2 / home / tecmint / Documents / 

84. Lệnh ssh

Lệnh ssh là một ứng dụng để truy cập từ xa và chạy các lệnh trên một máy từ xa. Nó được thiết kế để cung cấp thông tin liên lạc được mã hóa an toàn giữa hai máy chủ không đáng tin cậy qua một mạng không an toàn như Internet.

$ ssh [email protected]

85. Lệnh tar

Lệnh tar là một tiện ích mạnh mẽ nhất để lưu trữ các tệp trong Linux.

$ tar -czf home.tar.gz.

86. Lệnh vim / vi

Lệnh vim / vi trình soạn thảo văn bản phổ biến trên hệ điều hành giống Unix. Nó có thể được sử dụng để chỉnh sửa tất cả các loại văn bản thuần túy và các tệp chương trình.

tệp $ vim

87. Lệnh W

Lệnh w hiển thị thời gian hoạt động của hệ thống, mức trung bình tải và thông tin về những người dùng hiện đang sử dụng máy tính và những gì họ đang làm (các quy trình của họ) như thế này.

$ w

88. Lệnh Wall

Lệnh wall dùng để gửi / hiển thị một thông báo tới tất cả người dùng trên hệ thống như sau.

$ wall “This is LANIT”

Kết luận

Trên đây là danh sách các lệnh thường dùng trong Linux bạn có thể tham khảo. Tuy nhiên, thực tế số lượng có thể nhiều hơn. Chúng tôi sẽ cập nhật vào bài viết khác để các bạn tiện theo dõi. Hy vọng với danh sách lệnh linux trên phần nào LANIT đã giúp các bạn học ngành Công nghệ thông tin- chuyên ngành lập trình.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG LANIT

  • Hotline: 0945.96.95.94. 
  • Địa chỉ: Toà Báo Công An Nhân Dân, 23 Nghiêm Xuân Yêm, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
avata Hải

Triệu Huyền Trang

Triệu Huyền Trang chuyên gia 3 năm kinh nghiệm trong ngành Công Nghệ, Phần Mềm. Chuyên chia sẻ các kiến thức phần mềm mã nguồn, ứng dụng và thông tin về công nghệ hữu ích.

Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!