33 Lệnh Find và Ví Dụ Thực Tế trong Linux

Lệnh Find trong Linux là một trong những lệnh được các quản trị viên quản trị hệ điều hành Linux sử dụng hàng ngày. Lệnh Find hỗ trợ người dùng tìm kiếm file, thư mục …một cách nhanh chóng

Ngoài ra, Lệnh Find còn giúp quản trị viên tìm kiếm file theo quyền, người dùng, nhóm, loại file, ngày tạo file, kích thước file…dễ dàng. Bài viết này LANIT muốn chia sẻ 33 ví dụ thực tế tương ứng 33 lệnh Find tìm kiếm file trong Linux. Mời anh chị tham khảo

33 Ví dụ thực tế về 33 lệnh Find sử dụng nhiều nhất trong Linux

Sử dụng lệnh Find để tìm kiếm tệp theo tên file.

1. Tìm FILE theo Tên file ở trong THƯ MỤC HIỆN TẠI

Tìm tất cả các tệp có tên lanit.txt trong thư mục

Cấu trúc lệnh:  

$find -name tên file.txt

Ví dụ: Muốn tìm file có tên lanit.txt. Ta gõ lệnh: $find  -name lanit.txt

Kết quả trả về file: ./lanit.txt

Lưu ý: “.” – chính là thư mục chứa file đó

2. Tìm FILE trong bất kỳ THƯ MỤC

Cú pháp: 

$find / home -name tên file.txt

Ví dụ: Muốn tìm file có tên lanit.txt trong thư mục trang Home. Ta gõ lệnh: $find / home -name lanit.txt

Kết quả trả về file /home/lanit.txt

3. Tìm FILE theo tên cho ra tất cả các file viết hoa và thường

Cú pháp:

$find / home -iname tên file.txt

Ví dụ: Muốn tìm tất cả file có tên lanit.txt bao gồm cả chữ hoa và chữ thường. Ta gõ lệnh: $find / home -iname lanit.txt

Kết quả trả về file:

/home/lanit.txt

/home/Lanit.txt

4. Tìm tất cả các THƯ MỤC bằng tên

Cú pháp:

$find / -type d -name tên thư mục

Ví dụ: Muốn tìm thư mục có tên LANIT. Ta gõ lệnh: $find / -type d -name LANIT

Kết quả trả về thư mục: /LANIT

5. Tìm tất cả các FILE PHP bằng tên

Cú pháp:

$find / -type f -name tên file.php

Ví dụ: Muốn tìm file có tên lanit.php. Ta gõ lệnh: $find / -type f -name lanit.php

Kết quả trả về: /lanit.php

6. Tìm tất cả các tệp PHP trong thư mục

Cú pháp:

$find / -type f -name “*.php”

Ví dụ: Muốn tìm tất cả các file .php. Ta gõ lệnh: $find / -type f -name “*.php”

Kết quả trả về:

/lanit.php

/vps.php

/server.php

/hosting.php

Sử dụng lệnh find để tìm tệp dựa vào quyền

7. Tìm tất cả các tệp có quyền 777

Cú pháp:

$find / -type f -perm 0777 -print

8. Tìm tất cả các file SGID có quyền 644

Cú pháp:

$find / -perm 2644

9. Tìm tất cả các tệp SUID có trong thư mục

Cú pháp:

$find / -perm / u = s

10. Tìm tất cả các tệp SGID có trong thư mục

Cú pháp: 

$find / -perm / g = s

11. Tìm tất cả các file chỉ có quyền đọc

Cú pháp:

$find / -perm / u = r

12. Tìm tất cả các file chỉ có quyền thực thi

Cú pháp:

$find / -perm / a = x

13. Tìm tất cả các file có quyền 777 và sử dụng lệnh Chmod đặt thành quyền 644

Cú pháp:

$find / -type f -perm 0777-print -exec chmod 644 {} \;

14. Tìm tất cả các file có quyền 777 và sử dụng lệnh Chmod đặt thành quyền 755

Cú pháp:

$find / -type f -perm 0777-print -exec chmod 755 {} \;

15. Tìm và xóa một tệp tin

Cú pháp:

$find / -type f -name "tên tệp tin.txt" -exec rm -f {} \;

Ví dụ: Tìm và loại bỏ tệp tin lanit.txt: $find / -type f -name “lanit.txt” -exec rm -f {} \;

16. Tìm và xóa nhiều tệp tin

Cú pháp:

$find / -type f -name "*.txt" -exec rm -f {} \;

17. Tìm tất cả các file trống, không có dữ liệu

Cú pháp:

$find /tmp -type f –empty

18. Tìm tất cả các thư mục trống, không có dữ liệu

Cú pháp:

$find /tmp -type d -empty

19. Tìm tất cả những File ẩn

Cú pháp:

$find / tmp -type f -name ". *"

Sử dụng lệnh Find để tìm kiếm file dựa trên người dùng.

20. Tìm kiếm tệp dựa trên người dùng

Tìm tất cả tệp có tên lanit.txt trong thư mục gốc của chủ sở hữu.

Cú pháp:

 $find / -user root -name lanit.txt

21. Tìm kiếm tất cả các file của người dùng

Tìm tất cả tệp thuộc người dùng LANIT trong thư mục /home

Cú pháp:

$find / home -user LANIT

22. Tìm kiếm tất cả các file của Group

Tìm tất cả các file của Groups Developer trong thư mục /home

Cú pháp:

$find / home -group Developer

23. Tìm tất cả file theo cụ thể định dạng, người dùng và thư mục

Cú pháp:

$find / home -user TÊN NGƯỜI DÙNG -iname "* .txt"

Ví dụ: Tìm tất cả các tệp .txt của người dùng LANIT trong thư mục / home .

$find / home -user LANIT -iname “* .txt”

Sử dụng lệnh Find để tìm tệp và thư mục dựa trên ngày và giờ

24. Tìm file Sửa đổi trong 10 ngày qua

Cú pháp:

$find / -mtime 10

25. Tìm file được truy cập trong 10 ngày qua

Cú pháp:

$find / -atime 50

26. Tìm file được sửa đổi trong khoảng 10-50 ngày qua

Cú pháp:

$find / -mtime +10 –mtime -50

27.Tìm file được thay đổi trong 1 giờ qua

Cú pháp:

$find / -cmin -60

28. Tìm file được truy cập trong 1 giờ qua

Cú pháp:

$find / -amin -60

Lưu ý: Thời gian lựa chọn tìm kiếm file theo khoảng thời gian bạn muốn tìm kiếm

Sử dụng Lệnh Find để tìm kiếm tệp và thư mục dựa vào kích thước.

29. Tìm kiếm file 50MB

Cú pháp:

$find / -size 50M

30. Tìm kiếm file trong khoảng 50MB – 100MB

Cú pháp:

$find / -size + 50M -size -100M

31. Tìm kiếm file trong khoảng 50MB – 100MB

Cú pháp:

$find / -size + 50M -size -100M

32. Tìm kiếm và xóa tệp 100MB

Cú pháp:

$find / -type f -size + 100M -exec rm -f {} \;

33. Tìm kiếm và xóa file theo định dạng và dung lượng

Cú pháp:

$find / -type f -size + 100M -exec rm -f {} \;

Ví dụ bạn muốn tìm tất cả các tệp .mp3 và có dung lượng trên 10MB

Cú pháp: $find / -type f -name * .mp3 -size + 10M -exec rm {} \;

Kết luận

Trên đây, LANIT đã chia sẻ đến bạn list câu lệnh find trong Linux cũng như ví dụ đi liền với mỗi câu lệnh. Hy vọng với 33 ví dụ thực tế tương đương 33 câu lệnh sẽ giúp ích cho bạn thao tác, tìm kiếm file nhanh chóng trong Linux. Chúc bạn thực hiện thành công!

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các lệnh khác trong Linux:

avata Hải

Triệu Huyền Trang

Triệu Huyền Trang chuyên gia 3 năm kinh nghiệm trong ngành Công Nghệ, Phần Mềm. Chuyên chia sẻ các kiến thức phần mềm mã nguồn, ứng dụng và thông tin về công nghệ hữu ích.

Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!