Chỉ với 150,000 đ/tháng

VPSC

CPU 2 vCore CPU E5-2670
RAM 1 GB RAM
HDD 15GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Chọn gói thời gian
1 tháng 180,000 đ/Tháng
Tổng: 180,000 đ
3 tháng 170,000 đ/Tháng
180,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 30,000 đ/Tháng
Tổng: 510,000 đ
6 tháng 170,000 đ/Tháng
180,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 60,000 đ/Tháng
Tổng: 1,020,000 đ
12 tháng 155,000 đ/Tháng
180,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 300,000 đ/Tháng
Tổng: 1,860,000 đ
24 tháng 150,000 đ/Tháng
180,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 720,000 đ/Tháng
Tổng: 3,600,000 đ

LƯU Ý :  ĐĂNG KÝ ÍT NHẤT 3 THÁNG

* Đăng ký 3 tháng giảm     -   0%

* Đăng ký 6 tháng giảm     -   5%

* Đăng ký 12 tháng giảm   -   10%

* Đăng ký 24 tháng giảm   -   30%

Chỉ với 210,000 đ/tháng

VPS1

CPU 2 vCore CPU E5-2670
RAM 2 GB RAM
HDD 20GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Chọn gói thời gian
1 tháng 300,000 đ/Tháng
Tổng: 300,000 đ
3 tháng 300,000 đ/Tháng
300,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 0 đ/Tháng
Tổng: 900,000 đ
6 tháng 290,000 đ/Tháng
300,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 60,000 đ/Tháng
Tổng: 1,740,000 đ
12 tháng 280,000 đ/Tháng
300,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 240,000 đ/Tháng
Tổng: 3,360,000 đ
24 tháng 210,000 đ/Tháng
300,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 2,160,000 đ/Tháng
Tổng: 5,040,000 đ

LƯU Ý :  ĐĂNG KÝ ÍT NHẤT 3 THÁNG

* Đăng ký 3 tháng giảm     -   0%

* Đăng ký 6 tháng giảm     -   5%

* Đăng ký 12 tháng giảm   -   10%

* Đăng ký 24 tháng giảm   -   30%

Chỉ với 280,000 đ/tháng

VPS2

CPU 3 vCore CPU E5-2670
RAM 3 GB RAM
HDD 30GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Chọn gói thời gian
1 tháng 400,000 đ/Tháng
Tổng: 400,000 đ
3 tháng 400,000 đ/Tháng
400,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 0 đ/Tháng
Tổng: 1,200,000 đ
6 tháng 390,000 đ/Tháng
400,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 60,000 đ/Tháng
Tổng: 2,340,000 đ
12 tháng 380,000 đ/Tháng
400,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 240,000 đ/Tháng
Tổng: 4,560,000 đ
24 tháng 280,000 đ/Tháng
400,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 2,880,000 đ/Tháng
Tổng: 6,720,000 đ

LƯU Ý :  ĐĂNG KÝ ÍT NHẤT 3 THÁNG

* Đăng ký 3 tháng giảm     -   0%

* Đăng ký 6 tháng giảm     -   5%

* Đăng ký 12 tháng giảm   -   10%

* Đăng ký 24 tháng giảm   -   30%

Chỉ với 455,000 đ/tháng

VPS3

CPU 4 vCore CPU E5-2670
RAM 4 GB RAM
HDD 50GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Chọn gói thời gian
1 tháng 650,000 đ/Tháng
Tổng: 650,000 đ
3 tháng 650,000 đ/Tháng
650,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 0 đ/Tháng
Tổng: 1,950,000 đ
6 tháng 620,000 đ/Tháng
650,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 180,000 đ/Tháng
Tổng: 3,720,000 đ
12 tháng 585,000 đ/Tháng
650,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 780,000 đ/Tháng
Tổng: 7,020,000 đ
24 tháng 455,000 đ/Tháng
650,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 4,680,000 đ/Tháng
Tổng: 10,920,000 đ

LƯU Ý :  ĐĂNG KÝ ÍT NHẤT 3 THÁNG

* Đăng ký 3 tháng giảm     -   0%

* Đăng ký 6 tháng giảm     -   5%

* Đăng ký 12 tháng giảm   -   10%

* Đăng ký 24 tháng giảm   -   30%

Chỉ với 560,000 đ/tháng

VPS4

CPU 5 vCore CPU E5-2670
RAM 6 GB RAM
HDD 80GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Chọn gói thời gian
1 tháng 800,000 đ/Tháng
Tổng: 800,000 đ
3 tháng 800,000 đ/Tháng
800,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 0 đ/Tháng
Tổng: 2,400,000 đ
6 tháng 760,000 đ/Tháng
800,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 240,000 đ/Tháng
Tổng: 4,560,000 đ
12 tháng 720,000 đ/Tháng
800,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 960,000 đ/Tháng
Tổng: 8,640,000 đ
24 tháng 560,000 đ/Tháng
800,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 5,760,000 đ/Tháng
Tổng: 13,440,000 đ

LƯU Ý :  ĐĂNG KÝ ÍT NHẤT 3 THÁNG

* Đăng ký 3 tháng giảm     -   0%

* Đăng ký 6 tháng giảm     -   5%

* Đăng ký 12 tháng giảm   -   10%

* Đăng ký 24 tháng giảm   -   30%

Chỉ với 630,000 đ/tháng

VPS5

CPU 6 vCore CPU E5-2670
RAM 8 GB RAM
HDD 120GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Chọn gói thời gian
1 tháng 900,000 đ/Tháng
Tổng: 900,000 đ
3 tháng 900,000 đ/Tháng
900,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 0 đ/Tháng
Tổng: 2,700,000 đ
6 tháng 855,000 đ/Tháng
900,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 270,000 đ/Tháng
Tổng: 5,130,000 đ
12 tháng 810,000 đ/Tháng
900,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 1,080,000 đ/Tháng
Tổng: 9,720,000 đ
24 tháng 630,000 đ/Tháng
900,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 6,480,000 đ/Tháng
Tổng: 15,120,000 đ

LƯU Ý :  ĐĂNG KÝ ÍT NHẤT 3 THÁNG

* Đăng ký 3 tháng giảm     -   0%

* Đăng ký 6 tháng giảm     -   5%

* Đăng ký 12 tháng giảm   -   10%

* Đăng ký 24 tháng giảm   -   30%

Chỉ với 840,000 đ/tháng

VPS6

CPU 8 vCore CPU E5-2670
RAM 10 GB RAM
HDD 160GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Chọn gói thời gian
1 tháng 1,200,000 đ/Tháng
Tổng: 1,200,000 đ
3 tháng 1,200,000 đ/Tháng
1,200,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 0 đ/Tháng
Tổng: 3,600,000 đ
6 tháng 1,140,000 đ/Tháng
1,200,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 360,000 đ/Tháng
Tổng: 6,840,000 đ
12 tháng 1,080,000 đ/Tháng
1,200,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 1,440,000 đ/Tháng
Tổng: 12,960,000 đ
24 tháng 840,000 đ/Tháng
1,200,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 8,640,000 đ/Tháng
Tổng: 20,160,000 đ

LƯU Ý :  ĐĂNG KÝ ÍT NHẤT 3 THÁNG

* Đăng ký 3 tháng giảm     -   0%

* Đăng ký 6 tháng giảm     -   5%

* Đăng ký 12 tháng giảm   -   10%

* Đăng ký 24 tháng giảm   -   30%

Chỉ với 1,225,000 đ/tháng

VPS7

CPU 8 vCore CPU E5-2670
RAM 12 GB RAM
HDD 250GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Chọn gói thời gian
1 tháng 1,750,000 đ/Tháng
Tổng: 1,750,000 đ
3 tháng 1,750,000 đ/Tháng
1,750,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 0 đ/Tháng
Tổng: 5,250,000 đ
6 tháng 1,650,000 đ/Tháng
1,750,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 600,000 đ/Tháng
Tổng: 9,900,000 đ
12 tháng 1,575,000 đ/Tháng
1,750,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 2,100,000 đ/Tháng
Tổng: 18,900,000 đ
24 tháng 1,225,000 đ/Tháng
1,750,000 đ/Tháng
Tiết kiệm: 12,600,000 đ/Tháng
Tổng: 29,400,000 đ

LƯU Ý :  ĐĂNG KÝ ÍT NHẤT 3 THÁNG

* Đăng ký 3 tháng giảm     -   0%

* Đăng ký 6 tháng giảm     -   5%

* Đăng ký 12 tháng giảm   -   10%

* Đăng ký 24 tháng giảm   -   30%

Cấu hình bổ sung

 • Đăng ký thêm 10 GB SSD - 50.000 đ/tháng
 • Đăng ký thêm 1GB RAM - 50.000 đ/tháng
 • Đăng ký thêm 1 IP - 100.000 đ/tháng
 • Đăng ký thêm 1 core CPU - 50.000 đ/tháng
 • Cài đặt lại hệ điều hành (OS Reload) - Free toàn bộ
 • Dịch vụ quản lý cơ bản - 0 đ/tháng
 • Dịch vụ quản lý cao cấp - 500.000 đ/tháng

So sánh các gói dịch vụ

Gói dịch vụ VPSC VPS1 VPS2
CPU 2 vCore CPU E5-2670 2 vCore CPU E5-2670 3 vCore CPU E5-2670
Ram 1 GB RAM 2 GB RAM 3 GB RAM
HDD 15GB SSD 20GB SSD 30GB SSD
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Giá đk >= 12 tháng 150000 210000 280000
Đăng ký Đăng ký Đăng ký
Gói dịch vụ VPS3 VPS4 VPS5
CPU 4 vCore CPU E5-2670 5 vCore CPU E5-2670 6 vCore CPU E5-2670
Ram 4 GB RAM 6 GB RAM 8 GB RAM
HDD 50GB SSD 80GB SSD 120GB SSD
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Giá đk >= 12 tháng 455000 560000 630000
Đăng ký Đăng ký Đăng ký
Gói dịch vụ VPS6 VPS7
CPU 8 vCore CPU E5-2670 8 vCore CPU E5-2670
Ram 10 GB RAM 12 GB RAM
HDD 160GB SSD 250GB SSD
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn
Giá đk >= 12 tháng 840000 1225000
Đăng ký Đăng ký

– Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.

–  Miễn phí phần mềm DirectAdmin bản quyền.

–  Thanh toán ít nhất 3 tháng.

–  Liên hệ hotline: 0961 70 70 11 để được tư vấn gói dịch vụ phù hợp.

Giới thiệu dịch vụ VPS SSD

 • Sử dụng công nghệ ảo hoá Vmware
 • Hệ thống server chuyên dụng Dell/IBM và HP cấu hình cao
 • Dễ dàng tuỳ chọn cấu hình và nâng cấp
 • Sử dụng 100% ổ cứng SSD chuyên dụng.
 • Giao diện đơn giản giúp dễ dàng sử dụng.
 • Giao quyền quản lý server cao nhất (adminsitrator / root) cho khách hàng.

Tính năng nổi bật Cloud VPS SSD

100% ổ cứng SSD Enterprise
100% ổ cứng SSD Enterprise

Chúng tôi cam kết sử dụng 100% ổ cứng SSD Enterprise cho dịch vụ VPS SSD giá rẻ và chuyên dụng (no cache), được cấu hình RAID 10 cho an toàn tuyệt đối và đảm bảo độ rủi ro về dữ liệu gấp 4 lần.

Dễ dàng nâng cấp
Dễ dàng nâng cấp

Dễ dàng mở rộng nhanh khi dữ liệu cần nhiều nguồn tài nguyên (RAM, HDD, CPU) và dễ dàng rút gọn khi không cần sử dụng nhiều tài nguyên giúp giảm chi phí dịch vụ.

Backup hàng tuần
Backup hàng tuần

Toàn bộ dịch vụ SSD VPS sẽ được backup định kỳ hàng tuần và lưu trữ trên hệ thống trên nhiều Datacenter khác nhau, dễ dàng khôi phục khi xảy ra sự cố.

Hỗ trợ đa nền tảng
Hỗ trợ đa nền tảng

Sử dụng công nghệ ảo hoá hàng đầu VMware hỗ trợ linh hoạt các hệ điều hành thông dụng như CentOS, Ubuntu, Debian và Windows... từ 32bit đến 64bit.

Tính năng khác

 • Chủ động cài đặt ứng dụng trong máy chủ.
 • Toàn quyền quản trị với tài khoản Root/ Administrator.
 • Sử dụng RAM của VPS là RAM vật lý 100%, tuyệt đối không sử dụng HDD làm RAM ảo.
Support 24/7 0945 96 95 94
Kinh Doanh 0247.10.88.444